Obrazový atlas drevín prezentuje najznámejšie a najvýznamnejšie dreviny, ktoré je možné nájsť v rôznych častiach Slovenska. Sú medzi nimi nielen dreviny, ktoré tvoria základ našich lesných spoločenstiev, ale aj dreviny nepôvodné, často sa vyskytujúce v človekom ovplyvnenej krajine. V atlase nie sú uvedené všetky dreviny rastúce na Slovensku, niektoré sú uvedené v rámci príbuzných taxónov.

 

Atlas je spracovaný tak, aby poskytol jasné a zrozumiteľné informácie o drevine z hľadiska morfológie (habitus, kôra, konárik, listy, kvety a plody), nárokov na prostredie, jej rozšírení a najčastejšom využití. Priložené fotografie dopĺňa textová informácia. Fotografie habitu niektorých drevín nie vždy verne zobrazujú typický habitus, nakoľko je niekedy zložité nájsť a odfotografovať typicky rastúcu drevinu. Pre habitus teda platí, že je možné vyhľadať kreslené obrázky v niektorých obrazových kľúčoch na určovanie rastlín, napríklad: RothmalerExkursionsflora von Deutschland.

 

Vytvorený atlas drevín je určený predovšetkým študentom geografie na vysokých školách, pre ktorých je poznanie našich najvýznamnejších drevín nevyhnutnosťou. Študenti ho môžu využiť pri príprave na praktickú časť skúšky zameranú na poznávanie typických drevín rastúcich na území Slovenska.

Využitie nájde aj u širokej učiteľskej verejnosti a predpokladáme, že aj u študentov základných a stredných škôl. V neposlednom rade ho môže využiť každý, kto chce poznávať krásy našej prírody.

On-line verzia atlasu bude priebežne upravovaná a doplňovaná vhodnejšími obrázkami, zaujímavými informáciami, prípadne aj novými druhmi drevín.

Publikácia vznikla v rámci riešenia projektu KEGA č. 088UK-4/2013 „Nové trendy v geovedáchgeovedné vzdelávanie učiteľov“.

Bez súhlasu autorov je reprodukcia a publikovanie akejkoľvek súčasti atlasu drevín zakázaná.

 

© Autori:

RNDr. Ivan Ružek, PhD.

Bc. Jozef Brisuda

Mgr. Marta Nevřelová, PhD.

Zoznam použitej literatúry

 

AAS, G., RIEDMILLER, A. 1997. Stromy – vreckový atlas. Vydavateľstvo Slovart, ISBN 80-7145-237-8, 255 s

ALEXEJEV, B. D. 1990. Zajímavosti ze světa rostlin. 1. Vydanie. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1990. s. 15-97. ISBN 80-209-0146-9

BANFI, E., CONSOLINOVÁ, F. 1998. Stromy : v záhradách, v parkoch a vo voľnej prírode. Bratislava : IKAR, 2001. s. 42-211. ISBN 80-7118-995-2

BELLMANN, H. 2007. Veľký atlas rastlín. Bratislava : IKAR, 2009. s. 12-151. ISBN 978-80-551-1910-6

BERTOVÁ, L. 1984. Flóra Slovenska IV/1. 1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1984.

BERTOVÁ, L. 1985. Flóra Slovenska IV/2. 1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1985.

BERTOVÁ, L. 1988. Flóra Slovenska IV/4. 1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1988.

BERTOVÁ, L. 1992. Flóra Slovenska IV/3. 1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1992. ISBN 80-224-0077-7

COOMBES, J. A. 1992. Stromy. 2. vydanie. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2001. s. 51-308. 80-8063-066-6

DOSTÁL, J., ČERVENKA, M. 1991. Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín : 1. 1. vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. s. 116-651. ISBN 80-08-00273-5

DOSTÁL, J., ČERVENKA, M. 1992. Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín : 2. 1. vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992. s. 826-849. ISBN 80-08-00003-1

FUTÁK, J. 1966. Flóra Slovenska I. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966.

FUTÁK, J. 1966. Flóra Slovenska II. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966.

FUTÁK, J., BERTOVÁ, L. 1982. Flóra Slovenska III. 1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1982.

KLEMENT, I., RÉH, R., DETVAJ, J. 2010. Základné charakteristiky lesných drevín. NLC Zvolen, 2010, ISBN 978-80-8093-112-4, 82 s.

KOLEKTÍV AUTOROV. 2015. Hlavné dreviny SR v obchode s drevom. Dostupné na: http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/lesnicka_fakulta/organizacne-clenenie/katedry/katedra-lesnej-tazby-logistiky-melioracii/servis_studentom/hlavne-dreviny-sr-obchode-drevom.html (27.11.2015)

KREJČA, J. 1978. Veľká kniha rastlín : hornín, minerálov a skamenelín. 3. vydanie. Bratislava : Príroda, 1993. ISBN 80-07-00583-8

KREMER, P. B. 1995. Stromy. Bratislava : Ikar, 1995. s. 14-232. ISBN 80-7118-177-3

PAGAN, J., RANDUŠKA, D. 1987. Atlas drevín : 1. (pôvodné dreviny). 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Obzor, 1987. s. 40-108.

PAGAN, J., RANDUŠKA, D. 1988. Atlas drevín : 2. (cudzokrajné dreviny). 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Obzor, 1988. s. 64-382.

ROTHMALER, W. 2007. Exkursionsflora von DeutschlandBand 3 – Gefäßphlanzen: Atlasband. BerlinSpringer-Verlag, 2011. 753 s., ISBN: 978-3-8274-1842-5 

RUSSELL, T., CUTLEROVÁ, C. 2003. Stromy. 1. vydanie. Bratislava : Fortuna Libri, 2007. ISBN 978-80-7321-290-2

VĚTVIČKA, V., MATOUŠOVÁ, V. 1992. Stromy a kry. Bratislava : Príroda, 1992. ISBN 80-07-00402-5

http://botany.cz/cs/rubrika/herbar/   (27.11.2015)

http://www.nahuby.sk/atlas-rastlin   (27.11.2015)

http://e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia5naWelp/dreviny_v_lese.html   (27.11.2015)

http://plant-pictures.com/   (27.11.2015)

http://www.atlasrostlin.cz/   (27.11.2015)

http://www.botanickafotogalerie.cz/druhy_seznam.php?lng=cz&sortby=lat   (27.11.2015)

 

_______________________

Vydavateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

ISBN: 978-80-223-4017-5