KTO SME?

Klub učiteľov geovied je samostatnou odbornou skupinou pri Slovenskej geologickej spoločnosti pri SAV. Klub učiteľov geovied vznikol v roku 2004 na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako platforma pre geovedné vzdelávanie učiteľov geovied, predovšetkým geografie a biológie (geologické učivo je súčasťou predmetu biológia).

 

ČO PONÚKAME?

Ø    popularizačné prednášky s aktuálnymi vedeckými poznatkami pre širokú učiteľskú verejnosť a študentov

Ø    diskusie a workshopy zamerané na výmenu skúseností medzi učiteľmi v oblasti výučby

Ø    semináre a terénne exkurzie zamerané na metódy práce v teréne

Ø    celoživotné vzdelávanie učiteľov s možnosťou získať kredity

Ø    popularizáciu prírodovedných / geovedných disciplín

Ø    zlepšenie a skvalitnenie výučby geovied (geológie, geografie, ekológie, biológie) na základných a stredných školách

Ø    geovedné exkurzie na atraktívne lokality (napr. 2016 – Dolomity; 2015 – Rakúske Alpy; 2014 – Rakúsko a Slovinsko; 2013 – Slovinsko; 2012 – Maďarsko; 2011 – Český kras)

Klub učiteľov geovied založili RNDr. Mária Bizubová a doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD. s podporou zanietených učiteľov, ktorí sa zúčastňovali exkurzií a rôznych vzdelávacích aktivít organizovaných pod záštitou Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Aktivity KUG sú vždy viazané na jednotlivé školské roky. Počas školského roka realizujeme odborné semináre pre učiteľov ako aj pre študentov stredných, prípadne základných škôl. Činnosť KUG organizačne zabezpečuje Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave.

Program aktivít v školskom roku 2016/2017