VZDELÁVACIE MATERIÁLY

Zverejnené vzdelávacie materiály možno využiť pri tvorbe vlastných príprav na vyučovanie, príprave geovedných exkurzií alebo pri riešení žiackych projektov.

Čičková, S. – Ružek, I.: Multimediálny dendrologický náučný chodník v Botanickej záhrade UK v Bratislave. chodník

Náučný chodník v Botanickej záhrade UK v Bratislave prezentujúci 30 vybraných drevín z rôznych hľadísk. Súčasťou NCH sú i interaktívne testy/kvízy pre študentov a žiakov. 

Ružek, I., Brisuda, J.: Obrazový atlas drevín. .pdf  .html 

publikácia obsahuje informácie o najdôležitejších drevinách v strednej Európe; každá drevina je charakterizovaná z hľadiska morfológie, ekológie, rozšírenia, pôvodnosti. Súčasťou publikácie je viac ako 700 originálnych fotografií drevín.

Ružek, I., Bizubová, M., Turanová, L.: Geovedne zaujímavé lokality strednej Európy.

Slovinsko .pdf ,

Maďarsko .pdf ,

Česko .pdf ,

Poľsko .pdf ,

Rakúsko a Nemecko .pdf ,

Ukrajina a Rumunsko .pdf 

publikácia predstavuje súbor spracovaných geovedne zaujímavých lokalít v štátoch strednej Európy. Vzhľadom na množstvo informácií a lokalít je rozdelená na šesť častí podľa štátov: Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Rakúsko a Nemecko, Ukrajina a Rumunsko.

Nevřelová, M., Becková, B.: Invázne druhy živočíchov na Slovensku – pôvod, šírenie, opatrenia. .pdf 

publikácia obsahuje informácie o najvýznamnejších inváznych stavovcoch i bezstavovcoch v regióne strednej Európy.

Ružek, I., Noga, M.: Invázne druhy rastlín v strednej Európe. .pdf 

publikácia obsahuje informácie o najvýznamnejších druhoch inváznych rastlín v regióne strednej Európy. Súčasťou publikácie sú i námety pre učiteľov na používanie moderných informačných technológií vo vyučovaní.

Bizubová, M.: Atlas vybraných foriem georeliéfu. .pdf 

publikácia predstavuje súborný katalóg vybraných foriem georeliéfu, ktoré sú usporiadané podľa genézy jednotlivých foriem. Pri každej skupine sa nachádzajú základné atribúty charakterizujúce danú skupinu (geomorfologické podmienky, činitele a procesy) a popis foriem georeliéfu, ktoré sú frekventované najmä na území Slovenska. Doplnením sú fotografie, u niektorých foriem tiež mapky a vrstevnicové schémy.